ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در…

Details

ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است. ‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز…

Details

ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 432 – اعاده دادرسي بر دو قسم است: ‌الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد. ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده…

Details

ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌آن محاسبه مي‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به‌درخواست رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در…

Details

ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 429 – درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی…

Details

ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌باشد: 1 – نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ. 2 – نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و…

Details

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. به بیانی دیگر آیین دادرسی…

Details

ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي‌نمايد و‌اگر مفاد حكم غيرقابل تفكيك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)…

Details

ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند. قانون…

Details