ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 423 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 423 – درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه درخصوص اعتراض يادشده صادر‌مي‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض، رسيدگي به دعوا را به‌تأخير مي‌اندازد. در غير اين‌صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌كرده رأي مي‌دهد و اگر…

Details

ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجراي آن درصورتي مي‌توان اعتراض نمود كه ثابت‌شود حقوقي كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 421 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از‌دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد و موافق…

Details

ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 420 – اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به‌دادگاهي‌تقديم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است. ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

Details

ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است: ‌الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد. ب – اعتراض طاري (‌غيراصلي) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رأيي كه سابقا”” دريك دادگاه صادر شده و طرف…

Details

ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 418 – درمورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأي صادره از دادگاههاي عمومي، انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد و نسبت به‌حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته‌اند مي‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض كنند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی…

Details

ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 417 – اگر درخصوص دعوايي، رأيي صادره شود كه به‌حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به‌رأي شده است به‌عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، مي‌تواند نسبت به آن رأي اعتراض نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و…

Details

ماده 416 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 416 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 416 – هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی…

Details

ماده 415 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 415 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌شود و اگر‌درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که…

Details

ماده 414 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 414 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 414 – فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذيرفته مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details