ماده 462 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 462 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 462 – ديوان‌عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رييس و دو مستشار تشكيل مي‌شود و مرجع فرجام‏خواهي در جرايم موضوع ماده (۴۲۸) اين قانون است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 461 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 461 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر استان بر محكوميت متهم باشد و متهم و يا وكيل او در هيچ يك از مراحل دادرسي نخستين و تجديدنظر حاضر نبوده و لايحه دفاعيه يا اعتراضيه هم نداده باشد، رأي دادگاه تجديدنظر استان ظرف بيست روز پس از…

Details

ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 460 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 460 – دادگاه تجديدنظر استان مكلف است پس از ختم رسيدگي، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك هفته، انشاي رأي كند. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است. تاریخچه قانون آئین…

Details

ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 459 – هرگاه دادگاه تجديدنظر استان، محكومٌ‌عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند، ضمن تأييد اساس حكم مي‌تواند به نحو مستدل مجازات او را در حدود قانون تخفيف دهد، هرچند محكومٌ‌عليه تقاضاي تجديدنظر نكرده باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 458 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 458 – دادگاه تجديدنظر استان نمي‌تواند مجازات تعزيري يا اقدامات تأميني و تربيتي مقرر در حكم تجديدنظرخواسته را تشديد كند، مگر در مواردي كه مجازات مقرر در حكم نخستين برخلاف جهات قانوني، كمتر از حداقل ميزاني باشد كه قانون مقرر داشته و اين امر مورد تجديدنظر‌خواهي شاكي…

Details

ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 457 – اگر رأي تجديدنظرخواسته از نظر تعيين مشخصات طرفين يا تعيين نوع و ميزان مجازات، تطبيق عمل با قانون، احتساب محكومٌ‌به يا خسارت و يا مواردي نظير آن، متضمن اشتباهي باشد كه به اساس رأي، لطمه وارد نسازد، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را اصلاح و آن…

Details

ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 456 – هرگاه از رأي صادره درخواست تجديد نظر شود و از متهم تأمين أخذ نشده باشد يا قرار تأمين با جرم و ضرر و زيان مدعي خصوصي متناسب نباشد، دادگاه تجديد نظر استان در صورت اقتضاء رأساً يا به درخواست دادستان، شاكي يا مدعي خصوصي و…

Details

ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 455 – دادگاه تجديدنظر استان پس از تشكيل جلسه رسيدگي و اعلام ختم دادرسي به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌كند: الف- هرگاه رأي مورد تجديدنظرخواهي مطابق ادله موجود در پرونده و طبق قانون صادر شده باشد رأي را تأييد و پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده…

Details

ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 454 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 454 – احضار، جلب، رسيدگي به ادله، صدور رأي و ساير ترتيبات در دادگاه تجديد نظر استان مطابق قواعد و مقررات مرحله نخستين است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 453 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 453 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 453 – هرگاه دادگاه تجديد نظر استان، حضور شخصي را كه زنداني است لازم بداند، دستور اعزام او را به مسؤول زندان يا بازداشتگاه صادر مي‌كند. چنانچه زندان يا بازداشتگاه در محل ديگري باشد، دادگاه مي‌تواند با كسب موافقت مرجع قضايي كه متهم تحت‌ نظر وي زنداني…

Details