ماده 410 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 410 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 410 – در رأي ديوان‌عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي‌شود به‌طور روشن و كامل ذكر مي‌گردد و پس از امضاء…

Details

ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 409 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 409 – براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض، تقديم دادخواست جديد لازم نيست. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر…

Details

ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 408 – درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در ديوان‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه اقدام به صدور رأي اصراري‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در‌غيراين‌صورت پرونده…

Details

ماده 407 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 407 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 407 – هرگاه يكي از دو رأي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد، رأي معتبر لازم‌الاجرا‌مي‌باشد و چنانچه هر دو رأي نقض شود برابر ماده قبل (‌ماده 406) اقدام خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 406 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 406 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 406 – درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌اليه با لحاظ رأي ديوان‌عالي كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم…

Details

ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 405 – دادگاه مرجوع‌اليه به شرح زير اقدام مي‌نمايد: ‌الف – درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان‌عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد. ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان‌عالي كشور…

Details

ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 404 – رأي فرجامي ديوان‌عالي كشور نمي‌تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌كه رأي يادشده قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسري خواهد داشت. قانون آئین دادرسی دادگاههاي…

Details

ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 403 – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌به‌اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌عالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولي…

Details

ماده 402 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 402 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 402 – درصورت نقض رأي به‌علت نقص تحقيقات، ديوان‌عالي كشور مكلف است نواقص را به‌صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details

ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 401 – پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌دادگاهي كه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد ارجاع مي‌شود و دادگاه‌مرجوع‌اليه مكلف به رسيدگي مي‌باشد: ‌الف – اگر رأي منقوض به‌صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد…

Details