ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 432 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 432 – هرگاه تقاضاي تجديدنظر يا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقديم شود و درخواست‏كننده عذر موجهي عنوان كند، دادگاه صادركننده رأي ابتدا به عذر او رسيدگي مي‌نمايد و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولي درخواست و در غير اين‌صورت قرار رد آن را صادر مي‌كند.…

Details

ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 431 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 431 – مهلت درخواست يا دادخواست تجديدنظر و فرجام براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ رأي يا انقضاي مهلت واخواهي است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 430 – در صورتي‌كه طرفين دعوي با توافق كتبي حق تجديدنظر يا فرجام‌خواهي خود را ساقط كنند، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي آنان جز در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي، مسموع نيست. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 429 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 429 – در مواردي كه رأي دادگاه توأم با محكوميت به پرداخت ديه، ارش يا ضرر و زيان است، هرگاه يكي از جنبه‌هاي مزبور قابل تجديدنظر يا فرجام باشد، جنبه‌هاي ديگر رأي نيز به تبع آن، حسب مورد قابل تجديدنظر يا فرجام است. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 428 – آراي صادره درباره جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه سه و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها نصف ديه كامل يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم…

Details

ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 427 – آراي دادگاه‌هاي كيفري جز در موارد زير كه قطعي محسوب مي‌شود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضايي قابل تجديدنظر و يا در ديوان‌عالي كشور قابل فرجام است: الف- جرايم تعزيري درجه هشت باشد. ب- جرايم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتي­كه ميزان…

Details

ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 426 – دادگاه تجديدنظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تجديدنظر از كليه آراي غيرقطعي كيفري است، جز در مواردي كه در صلاحيت ديوان عالي كشور باشد. دادگاه تجديدنظر استان در مركز هر استان تشكيل مي شود. اين دادگاه داراي رئيس و دو مستشار است، دادگاه…

Details

ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 425 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 425 – در مواردي كه دادگاه با تعدد قاضي تشكيل مي شود، هرگاه نسبت به يكي از اعضاء ايراد رد شود و آن عضو از رسيدگي امتناع كند، دادگاه با حضور عضو ديگر تكميل مي شود و مبادرت به رسيدگي مي كند. چنانچه ايراد رد مورد پذيرش…

Details

ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 424 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 424 – مقامات قضايي دادسرا نيز بايد در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسيدگي امتناع كنند. شاكي، مدعي خصوصي يا متهم نيز مي‌توانند دادستان يا بازپرس را رد و مراتب را به صورت كتبي به او اعلام كنند. در صورت قبول ايراد، دادستان يا بازپرس از…

Details

ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 423 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 423 – هرگاه دادرس ايراد رد را قبول نكند، مكلف است ظرف سه روز قرار رد ايراد را صادر كند و به رسيدگي ادامه دهد. قرار مذكور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به اين اعتراض خارج از نوبت رسيدگي مي‌شود.…

Details