ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 167 – درصورتي كه دو يا چند نفر مال غيرمنقولي را به‌طور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي‌كرده‌اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا‌استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد درحكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول…

Details

ماده 166 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 166 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 166 – هرگاه تصرف عدواني مال غيرمنقول و يا مزاحمت يا ممانعت ازحق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد، ضابطين مذكور مكلفند‌به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به‌مراجع قضايي اطلاع داده،‌برابر نظر…

Details

ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 165 – درصورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد‌فوري محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأديه نمايد. چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد، چه اينكه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم‌له‌پس از جلب رضايت…

Details

ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 164 – هرگاه در ملك مورد تصرف عدواني، متصرف پس از تصرف عدواني، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد، اشجار و بنا درصورتي‌باقي مي‌ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواني باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم، در باب مالكيت…

Details

ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 163 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 163 – كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است، نمي‌تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق، طرح‌دعوا نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details

ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 162 – در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي‌باشد مگر آن كه‌طرف ديگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طريق ديگر ثابت نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 161 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 161 – در دعاوي تصرف عدواني، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن‌ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او…

Details

ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 160 – دعواي مزاحمت عبارت است از: ‌دعوايي كه به‌موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي‌نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه‌مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details

ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از: ‌تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 158 – دعواي تصرف عدواني عبارتست از: ‌ادعاي متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست مي‌نمايد.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details