ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 382 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی…

Details

ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 381 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود: 1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود. 2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي. 3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه دادخواست…

Details

ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 380 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: 1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. 2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده. 3 – حكم…

Details

ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 379 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 379 – فرجام‌خواهي با تقديم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و‌رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌تقديم را…

Details

ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 378 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 378 – افراد زير مي‌توانند با رعايت مواد آتي درخواست رسيدگي فرجامي نمايند: 1 – طرفين دعوا، قائم مقام، نمايندگان قانوني و وكلاي آنان. 2 – دادستان كل كشور.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند…

Details

ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 377 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 377 – درصورت وجود يكي از موجبات نقض، رأي مورد تقاضاي فرجام نقض مي‌شود اگرچه فرجام‌خواه به‌آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته‌استناد نكرده باشد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details

ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 376 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 376 – چنانچه در موضوع يك دعوا آراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به‌سبب تجديدنظر‌يا اعاده دادرسي رأي دادگاه نقض شود، رأي مؤخر بي‌اعتبار بوده و به درخواست ذي‌نفع بي اعتباري آن اعلام مي‌گردد. همچنين رأي…

Details

ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 375 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته‌هاي مبناي رأي كه طرفين درجريان دادرسي ارايه نموده‌اند ثابت شود، رأي صادره نقض‌مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 374 – در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معناي ديگري غير از‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 373 – چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌اي كه داراي معناي ديگري است‌تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details