ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 216 – در صورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي‌يابد و…

Details

ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 215 – در صورتي‌كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه قضاييه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك…

Details

ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 214 – هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند:…

Details

ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 213 – تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 212 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 212 – اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در…

Details

ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 211 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 211 – بازپرس مي‌تواند درصورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 210 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 210 – شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 209 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 209 – بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه…

Details

ماده 208 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 208 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 208 – پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details