ماده 207 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 207 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 207 – بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل…

Details

ماده 206 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 206 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 206 – تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور…

Details

ماده 205 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 205 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 205 – در صورتي‌كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رييس او دعوت شود. فرمانده يا رييس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضايي، شخص احضار شده را…

Details

ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 204 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 204 – بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي‌ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي‌كند. تبصره ۱- در صورتي كه شاهد يا مطلع…

Details

ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 203 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 203 – در جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است، بازپرس مكلف است در…

Details

ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 202 – هرگاه بازپرس در جريان تحقيقات احتمال دهد متهم هنگام ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفي تعقيب نزد دادستان مي‌فرستد.…

Details

ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 201 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 201 – بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و…

Details

ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 200 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 200 – بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي…

Details

ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 199 – پاسخ پرسش‌ها بايد بدون تغيير، تبديل و يا تحريف نوشته شود و پس از قرائت براي متهم به امضاء يا اثر انگشت او برسد. متهم باسواد خودش پاسخ را مي‏ نويسد، مگر آنكه نخواهد از اين حق استفاده كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل…

Details

ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 198 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 198 – بازپرس جز در موارد مواجهه حضوري، از متهمان به نحو انفرادي تحقيق مي‌كند. متهمان نبايد با يكديگر داخل در مذاكره و مواضعه شوند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت…

Details