ماده 1320 قانون مدنی / ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی

متن ماده 1320 قانون مدنی “ماده 1320 – شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره‌نتواند حاضر شود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 1319 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۹ قانون مدنی

متن ماده 1319 قانون مدنی ماده 1319 – در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود برخلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 1318 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی

متن ماده 1318 قانون مدنی ماده 1318 – اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1317 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی

متن ماده 1317 قانون مدنی ماده 1317 – شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد‌اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 1316 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۶ قانون مدنی

متن ماده 1316 قانون مدنی ماده 1316 – شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 1315 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۵ قانون مدنی

متن ماده 1315 قانون مدنی ماده 1315 – شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1314 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۴ قانون مدنی

متن ماده 1314 قانون مدنی “ماده 1314 – شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استعمال نمود مگر در مواردی که قانون‌شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.(رج ماده 412ق.آ.د.م) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 1313 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی

متن ماده 1313 قانون مدنی “ماده 1313 – در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است. ‌تبصره 1 – عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. ‌تبصره 2 – شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوی داشته باشد و نیز…

Details

ماده 1312 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۲ قانون مدنی

متن ماده 1312 قانون مدنی “ماده 1312 – احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود: 1-در مواردی که اقامه شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و‌شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد. 2- در مواردی که…

Details

ماده 1311 قانون مدنی / ماده ۱۳۱۱ قانون مدنی

متن ماده 1311 قانون مدنی ماده 1311 – حذف شد.(اصلاحی68/10/8) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده…

Details