ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 149 – در مواردي‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا…

Details

ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. درصورت امتناع‌خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي‌شود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details

ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به…

Details

ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 146 – هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 145 – درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌باشند: 1 – در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند. 2 – دعاوي راجع به برات، سفته و چك. 3 – دعاوي متقابل. 4 – دعاوي كه مستند به…

Details

ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 144 – اتباع دولت‌هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ايران و تا…

Details

ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد…

Details

ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 142 – دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)…

Details

ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 141 – خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما”” رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد.…

Details

ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است . ‌درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌عنوان تجديدنظر رسيدگي‌مي‌نمايد، به‌عمل مي‌آيد. ” قانون آئین…

Details