ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 187 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 187 – هرگاه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم…

Details

ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 186 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 186 – در ايام تعطيل متوالي، قاضي كشيك، پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورتمجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری…

Details

ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 185 – ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان…

Details

ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 184 – در صورتي‌كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستري قرار مي‌گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. تبصره ۱- چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين…

Details

ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 183 – جلب متهم به استثناي موارد ضروري بايد در روز به‌عمل آيد و در همان روز به‌وسيله بازپرس و يا قاضي كشيك تعيين تكليف شود. تبصره – تشخيص موارد ضرورت با توجه به اهميت جرم، وضعيت متهم، كيفيت ارتكاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر…

Details

ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 182 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 182 – مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت مي‌كند كه با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع كند، مأمور او را جلب و تحت‏ الحفظ نزد بازپرس حاضر مي‌نمايد و در صورت نياز مي‌تواند از ساير مأموران كمك بخواهد. تاریخچه قانون…

Details

ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 181 – جلب متهم به موجب برگه جلب به‌عمل مي‌آيد. مضمون برگه جلب كه حاوي مشخصات متهم و علت جلب است بايد توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت…

Details

ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 180 – در موارد زير بازپرس مي‌تواند بدون آن‌كه ابتداء احضاريه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر كند: الف – در مورد جرايمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو و يا حبس ابد است. ب – هرگاه محل اقامت، محل كسب و يا شغل…

Details

ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 179 – متهمي كه بدون عذر موجه حضور نيابد يا عذر موجه خود را اعلام نكند، به دستور بازپرس جلب مي‌شود. تبصره -‌ در صورتي‌كه احضاريه، ابلاغ قانوني شده باشد و بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك‌بار ديگر…

Details

ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 178 – متهم مكلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند بايد عذر موجه خود را اعلام كند. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌شود: الف- نرسيدن يا دير رسيدن احضاريه به‌گونه‏اي كه مانع از حضور شود. ب- بيماري متهم و بيماري سخت والدين، همسر يا…

Details