ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 352 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 352 – هرگاه دادگاه تجديدنظر، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال‌مي‌دارد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 351 – چنانچه دادگاه تجديدنظر در رأي بدوي غيراز اشتباهاتي از قبيل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفين و يا از قلم‌افتادگي در آن‌قسمت از خواسته كه به‌اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأي، آن را تأييد خواهد كرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و…

Details

ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله‌تجديدنظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به…

Details

ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 349 – مرجع تجديدنظر فقط به آنچه كه مورد تجديدنظرخواهي است و در مرحله نخستين موردحكم قرار گرفته رسيدگي مي‌نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details

ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 348 – جهات درخواست تجديدنظر به قرار زير است : ‌الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه . ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود. ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي. ‌د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده رأي ه-…

Details

ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 347 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 347 – تجديدنظرخواهي از آراي قابل تجديدنظر كه در قانون احصاء گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود، هرچند دادگاه صادركننده رأي آن را‌قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثناء شده باشد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

Details

ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 346 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و‌پيوست‌هاي آن را براي طرف دعوا مي‌فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده…

Details

ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 345 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 345 – هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعايت نشده باشد به جريان‌نمي‌افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌طور تفصيل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور كتبي…

Details

ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 344 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 344 – اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي‌باشد يا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده به‌موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را‌دريافت نموده رد…

Details

ماده 343 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 343 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details