ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 342 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌باشد، پيوست دادخواست نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی…

Details

ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 341 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 341 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود: 1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد. 2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده. 3 – حكم…

Details

ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 340 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 340 – درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد، متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان‌عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي‌نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقديم دادخواست‌در مهلت…

Details

ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 339 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا‌به‌دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد. ‌هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي…

Details

ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 338 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 338 – اگرسمت يكي از اشخاصي كه به‌عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيمومت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته‌اند قبل از انقضاي مدت‌تجديد نظر خواهي زايل گردد، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي‌كه به‌اين سمت تعيين مي‌شود، شروع خواهد شد و…

Details

ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 337 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 337 – هرگاه يكي از كساني‌كه حق تجديدنظرخواهي دارند قبل از انقضاء مهلت تجديدنظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود، مهلت جديد از‌تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به‌مدير تصفيه و درمورد محجور به قيم و درصورت فوت به وارث يا قائم‌مقام يا نماينده قانوني…

Details

ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 336 – مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ‌ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details

ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 335 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 335 – اشخاص زير حق درخواست تجديدنظر دارند : ‌الف – طرفين دعوا يا وكلا و يا نمايندگان قانوني آنها. ب – مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظايف قانوني خود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details

ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 334 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 334 – مرجع تجديدنظر آراي دادگاههاي عمومي وانقلاب هر حوزه‌اي، دادگاه تجديدنظر مركز همان استان مي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با…

Details

ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 333 – درصورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديدنظرخواهي خود را ساقط كرده باشند تجديدنظرخواهي آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادركننده رأي. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details