ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 332 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 332 – در مواردي كه مطابق قانون فصل خصومت يا اثبات دعوي با سوگند محقق مي‌شود، هر يك از اصحاب دعوي مي‌تواند از حق سوگند خود استفاده كند. در حق‌الناس، سوگند متهم منوط به مطالبه صاحب حق است و دادگاه بدون مطالبه صاحب حق نمي‌تواند متهم را…

Details

ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 331 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 331 – تقاضاي سوگند قابل توكيل است و وكيل در دعوي مي‌تواند در صورتي كه در وكالتنامه تصريح شده باشد، طرف را سوگند دهد، اما سوگند يادكردن قابل توكيل نيست و وكيل نمي‌تواند به جاي موكل سوگند ياد كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 330 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 330 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 330 – وقت جلسه ‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 329 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 329 – شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این…

Details

ماده 328 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 328 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 328 – قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 327 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 327 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 327 – دادگاه مي‌تواند از شهود به‌طور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي…

Details

ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 326 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 326 – هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر…

Details

ماده 325 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 325 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 325 – دادگاه پرسش‌هايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع…

Details

ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 324 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 324 – دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت…

Details

ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 323 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 323 – شاهد پيش از اداي شهادت بايد به شرح زير سوگند ياد كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم». تبصره – در مواردي كه احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتيان…

Details