ماده 232 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 232 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 232 – هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده‌اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که…

Details

ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 231 – در كليه دعاوي كه جنبه حق‌الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (‌مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع…

Details

ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 230 – در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌باشد: ‌الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل، عفو…

Details

ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 229 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 229 – در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا مؤثر در اثبات آن، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 228 – پس از ادعاي جعليت سند، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي‌شود، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند، ادعاي جعل شود،‌فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد. ‌درصورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد،…

Details

ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 227 – چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يك جا‌رسيدگي مي‌نمايد. ‌درصورتي كه دعواي حقوقي درجريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند، براي دادگاه متبع خواهد…

Details

ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 226 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 226 – دادگاه موظف است درصورت ضرورت، دقت در سند، تطبيق خط، امضا، اثر انگشت يا مهر سند را به‌كارشناس رسمي يا اداره‌تشخيص هويت و پليس بين‌الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نمايد. اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل، هنگام اعلام‌نظر به‌دادگاه‌ارجاع‌كننده، بايد هويت و مشخصات…

Details

ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 225 – اگر اوراق و نوشته‌هاو مداركي كه بايد اساس تطبيق قرار گيرد در يكي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌تأسيس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آنها را به‌محل تطبيق مي‌آورند. چنانچه آوردن آنها به‌محل تطبيق ممكن نباشد…

Details

ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 224 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 224 – مي‌توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است، اگردر حال حيات باشد، براي‌استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت…

Details

ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 223 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 223 – خط، مهر، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد، نمي‌توان اساس تطبيق قرار داد،‌هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details