ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 212 – هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا مؤسساتي كه با سرمايه دولت‌تأسيس و اداره مي‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا مؤثر در موضوع تشخيص دهد، به درخواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي…

Details

ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 211 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 211 – اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح‌عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب…

Details

ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 210 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 210 – چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. درصورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه‌ممكن نباشد، دادگاه شخصي را مأمور مي‌نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج‌نويسي نمايد. ‌هيچ بازرگاني…

Details

ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 209 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 209 – هرگاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد، به درخواست طرف، بايد آن سند ابراز شود. هرگاه‌طرف مقابل به‌وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد، دادگاه مي‌تواند آنرا ازجمله قرائن مثبته بداند.…

Details

ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 208 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 208 – هرگاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن به سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند‌ديگر را از دادگاه درخواست نمايد و دادگاه به اين درخواست ترتيب اثر خواهد داد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی…

Details

ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 207 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 207 – سندي كه در دادگاه ابراز مي‌شود ممكن است به‌نفع طرف مقابل دليل باشد، در اين‌صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نمايد‌ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس‌بگيرد و يا از دادگاه درخواست نمايد سند او را ناديده بگيرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 206 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 206 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 206 – رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به‌عمل مي‌آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد. در هرصورت دادگاه‌مي‌تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

Details

ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 205 – اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي‌شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به‌عمل‌آمده باشد . ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که…

Details

ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 204 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 204 – اقرار شفاهي است وقتي‌كه حين مذاكره در دادگاه به‌عمل آيد و كتبي است درصورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم‌گرديده اظهار شده باشد. ‌در اقرار شفاهي، طرفي كه مي‌خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه…

Details

ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 203 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 203 – اگراقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به‌عمل آيد، اقرار در دادگاه محسوب‌مي شود، درغير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details