ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 232 – ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏ له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده…

Details

ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 231 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 231 – هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏ گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول ‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر…

Details

ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 230 – متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان…

Details

ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 229 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 229 – خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است. تبصره – تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت…

Details

ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 228 – كفيل يا وثيقه‏گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي…

Details

ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 227 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 227 – مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم أخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد…

Details

ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 226 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 226 – متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم…

Details

ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 225 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 225 – قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 224 – بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه‏گذار، وجه‏الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون…

Details

ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 223 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 223 – بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details