ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 222 – در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و…

Details

ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 221 – كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان…

Details

ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 220 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 220 – درصورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات…

Details

ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 219 – مبلغ وجه التزام، وجه‏الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند. تاریخچه…

Details

ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 218 – براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرايم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از…

Details

ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق همه امور بود. تا این که در مورخه 11/6/1290 شمسی؛ قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان قانون موقت اصول…

Details

ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 216 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 216 – در صورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپرس در محل حضور مي‌يابد و…

Details

ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 215 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 215 – در صورتي‌كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه قضاييه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك…

Details

ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 214 – هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند:…

Details

ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 213 – تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details