ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 506 – درصورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع‌مي‌باشند به دادخواست ضميمه شود. ‌در شهادت‌نامه، مشخصات و شغل و وسيله امرار معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تأديه هزينه…

Details

ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 505 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديدنظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب‌دادخواست جداگانه نيز ممكن است. اظهارنظر درمورد اعسار از هزينه تجديد نظرخواهي و يا فرجام‌خواهي با دادگاهي مي‌باشد كه رأي مورد‌درخواست تجديد نظر و يا…

Details

ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به‌طور موقت قادر به تأديه آن نيست. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که…

Details

ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 503 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 503 – هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص‌ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در…

Details

ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 502 – هزينه دادرسي عبارتست از: 1 – هزينه برگهايي كه به‌دادگاه تقديم مي‌شود. 2 – هزينه قرارها و احكام دادگاه.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 501 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد، داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که…

Details

ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 500 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details

ماده 499 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 499 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 499 – درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این…

Details

ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 498 – ميزان حق‌الزحمه داوري براساس آيين‌نامه‌اي است كه هر سه سال يك‌بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌خواهد رسيد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای…

Details

ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 497 – پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور…

Details