ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 172 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 172 – ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و با ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه…

Details

ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 171 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 171 – فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات بود، اراده شاه فوق…

Details

ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 170 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 170 – در احضاريه، نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي‌شود و به امضاء مقام قضايي مي‌رسد. تبصره – در جرايمي كه به تشخيص مرجع قضايي، حيثيت اجتماعي متهم، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند، علت…

Details

ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 169 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 169 – احضار متهم به وسيله احضاريه به‌عمل مي‌آيد. احضاريه در دو نسخه تنظيم مي‏شود كه يك نسخه از آن به متهم ابلاغ مي‌گردد و نسخه ديگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد مي‏شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی…

Details

ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 168 – بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند. تبصره – تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.” تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 167 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 167 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 167 – هرگاه يكي از طرفين دعوي از تخلف كارشناس متضرر گردد، مي‌تواند مطابق قوانين و مقررات مربوط از كارشناس مطالبه جبران خسارت كند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 166 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 166 – درصورتي‌كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد، بازپرس نظر كارشناس را به نحو مستدل رد مي‌كند و موضوع را به كارشناس ديگر ارجاع مي‌دهد. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص…

Details

ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 165 – هرگاه نظريه كارشناس به نظر بازپرس، محل ترديد باشد يا در صورت تعدد كارشناسان، بين نظر آنان اختلاف باشد، بازپرس مي‌تواند تا دو بار ديگر از ساير كارشناسان دعوت به‌عمل آورد، يا نظريه كارشناس يا كارشناسان مذكور را نزد متخصص علم يا فن مربوط ارسال…

Details

ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 164 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 164 – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر باشد، اما بدون عذر موجه از اظهارنظر يا حضور در جلسه يا امضاي نظريه كارشناسي امتناع كند، نظر اكثريت ملاك عمل است. عدم حضور كارشناس يا امتناع وي از اظهارنظر يا امضاء بايد از طرف…

Details

ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 163 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 163 – در صورت نقص نظريه كارشناسي يا ضرورت أخذ توضيح از كارشناس، بازپرس موارد لازم را در صورتمجلس درج و به كارشناس اعلام مي‌كند و او را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. در صورتي‌كه كارشناس بدون عذر موجه در بازپرسي حاضر نشود، جلب مي‌شود. تبصره –…

Details