ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 476 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 476 – طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی…

Details

ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 475 – شخص ثالثي كه برابر قانون به‌دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به‌داوري وارد دعوا شده باشد، مي‌تواند با طرفين‌دعواي اصلي درارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد، به دعواي او…

Details

ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 474 – نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف…

Details

ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري…

Details

ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 472 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 472 – بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی…

Details

ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 471 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 471 – درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اين‌كه موجبات رد بعدا” حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است…

Details

ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در…

Details

ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 469 – دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين: 1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد. 2 – كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند. 3 – كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت…

Details

ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي‌داور يا داوران و مدت داوري را كتباً به داوران ابلاغ مي‌نمايد. دراين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به…

Details

ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 467 – در مواردي‌كه دادگاه به‌جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي‌كند، بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و‌واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به‌طريق قرعه معين نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details