ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 109 – در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم…

Details

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 108 – خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است: ‌الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد.…

Details

ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد: ‌الف – خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد. ب – خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند .…

Details

ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 106 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 106 – درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري،‌دادرسي متوقف نمي‌شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌دهد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details

ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 105 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي‌نفع، جريان…

Details

ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه‌بعد تعيين و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد،…

Details

ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 103 – اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي‌نمايد و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد. ‌درمورد اين ماده…

Details

ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 102 – درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود: 1 – وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد. 2 – وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد. 3 – در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين…

Details

ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 101 – دادگاه مي‌تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر كند و يا تا‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به…

Details

ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 100 – هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن‌معين خواهد شد. ‌تبصره – در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.” قانون آئین…

Details