ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 436 – در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي‌گيرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد: 1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او. 2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است. 3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم. 4 – جهتي كه موجب درخواست…

Details

ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 434 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در…

Details

ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 433 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است. ‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز…

Details

ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 432 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 432 – اعاده دادرسي بر دو قسم است: ‌الف – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به‌طور مستقل آن را درخواست نمايد. ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به‌عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده…

Details

ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 430 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 430 – هرگاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود‌آن محاسبه مي‌شود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به‌درخواست رسيدگي مي‌كند، اثبات گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در…

Details

ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 429 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 429 – درصورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتداي مهلت اعاده دادرسي، تاريخ ابلاغ حكم‌نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی…

Details

ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغايربودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم است. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند…

Details

ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 427 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير مي‌باشد: 1 – نسبت به آراي حضوري قطعي، از تاريخ ابلاغ. 2 – نسبت به آراي غيابي، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و…

Details

ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. به بیانی دیگر آیین دادرسی…

Details