ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 62 – بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود: 1 – اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب…

Details

ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 61 – بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ترتيب ديگري معين كرده باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی…

Details

ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 60 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 60 – دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details

ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details

ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details

ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 58 – درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي…

Details

ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین…

Details

اداره ثبت احوال دماوند همراه آدرس و شماره تلفن

اداره ثبت احوال دماوند همراه آدرس و شماره تلفن   آدرس اداره ثبت احوال دماوند : آدرس : میدان قدس ، اداره ثبت احوال دماوند   تلفن اداره ثبت احوال دماوند : این اداره دارای شماره تماس : 5225659 – 5222556 می باشد.   کدپستی اداره ثبت احوال دماوند : این اداره دارای کد پستی:…

Details

اداره ثبت احوال اسلامشهر همراه آدرس و شماره تلفن

اداره ثبت احوال اسلامشهر همراه آدرس و شماره تلفن   آدرس اداره ثبت احوال اسلامشهر : آدرس : میدان نماز-خ صیاد شیرازی-   تلفن اداره ثبت احوال اسلامشهر : این اداره دارای شماره تماس :  56360498و56360499 می باشد.   کدپستی اداره ثبت احوال اسلامشهر : این اداره دارای کد پستی: 65333-33147 می باشد.   لیست…

Details