ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 405 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 405 – دادگاه مرجوع‌اليه به شرح زير اقدام مي‌نمايد: ‌الف – درصورت نقض حكم به‌علت نقص تحقيقات، تحقيقات مورد نظر ديوان‌عالي كشور را انجام داده، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به‌صدور رأي مي‌نمايد. ب – در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأي ديوان‌عالي كشور…

Details

ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 404 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 404 – رأي فرجامي ديوان‌عالي كشور نمي‌تواند مورد استفاده غيرطرفين فرجام‌خواهي قرار گيرد، مگر در مواردي‌كه رأي يادشده قابل تجزيه و‌تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول رأي فرجام‌خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده‌اند، تسري خواهد داشت. قانون آئین دادرسی دادگاههاي…

Details

ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 403 – اگر رأي مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير آن متضمن اشتباهي باشد كه‌به‌اساس رأي لطمه وارد نكند، ديوان‌عالي كشورآن را اصلاح و رأي را ابرام مي‌نمايد. همچنين اگر رأي دادگاه به‌صورت حكم صادر شود ولي…

Details

ماده 402 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 402 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 402 – درصورت نقض رأي به‌علت نقص تحقيقات، ديوان‌عالي كشور مكلف است نواقص را به‌صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details

ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 401 – پس از نقض رأي دادگاه در ديوان‌عالي كشور، رسيدگي مجدد به‌دادگاهي كه به‌شرح زير تعيين مي‌گردد ارجاع مي‌شود و دادگاه‌مرجوع‌اليه مكلف به رسيدگي مي‌باشد: ‌الف – اگر رأي منقوض به‌صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به‌علت نقص تحقيقات نقض شده است، رسيدگي مجدد…

Details

ماده 400 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 400 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 400 – مقررات مواد (337) و (338) اين قانون در مورد فرجام‌خواهي از احكام و قرارها نيز لازم‌الرعايه مي‌باشد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details

ماده 399 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 399 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 399 – اگر فرجام‌خواهي به‌واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت، تاريخ آخرين ابلاغ هريك از دو حكم خواهد بود. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 398 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 398 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 398 – ابتداي مهلت فرجام‌خواهي به قرار زير است: ‌الف – براي احكام و قرارهاي قابل فرجام‌خواهي دادگاه تجديدنظر استان از روز ابلاغ. ب – براي احكام و قرارهاي قابل‌تجديدنظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديدنظرخواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر.” قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 396 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 396 – پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد‌اگر رأي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده مي‌نمايد والا طبق مقررات آتي…

Details

ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 395 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 395 – در موقع رسيدگي، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي‌نمايد و طرفين يا وكلاء آنان در صورت حضور‌مي‌توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار…

Details