ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 374 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 374 – در مواردي كه دعوا ناشي از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معناي ديگري غير از‌معناي مورد نظر دادگاه صادركننده رأي داده شود، رأي صادره در آن خصوص نقض مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 373 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 373 – چنانچه مفاد رأي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجيهي آن با ماده‌اي كه داراي معناي ديگري است‌تطبيق شده، رأي يادشده نقض مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details

ماده 372 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 372 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 372 – چنانچه رأي صادره با قوانين حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر…

Details

ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 371 – در موارد زير حكم يا قرار نقض مي‌گردد: 1 – دادگاه صادركننده رأي، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي، وقتي كه نسبت به‌آن ايراد شده باشد. 2 – رأي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات…

Details

ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 370 – شعبه رسيدگي‌كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي فرجام‌خواسته اتخاذ تصميم مي‌نمايد. چنانچه رأي‌مطابق قانون ودلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي‌نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.…

Details

ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 369 – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود: 1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. 2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌طور كتبي رأي…

Details

ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير: ‌الف – احكام : ‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.…

Details

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير: ‌الف – احكام: 1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد. 2 – احكام راجع به اصل نكاح و…

Details

ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 365 – آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌باشد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با…

Details