ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 42 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 42 – بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش‌ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 41 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 41 – ضابطان دادگستري اختيار أخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضايي نيز نمي‌توانند أخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه أخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضايي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 40 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 40 – افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی…

Details

ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 39 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 39 – ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضايي ذكر كنند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و مرجع تظلمات…

Details

ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 38 – ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و شاه مستبد مظهر عدالت و…

Details

ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 37 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 37 – ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه‌وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق مي‌شود. ضابطان دادگستري…

Details

ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 36 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 36 – گزارش ضابطان درصورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود. تاریخچه قانون آئین دادرسی کیفری قبل از مشروطیت سازمان و تشکیلات قضایی مشخص و قانونی وجود نداشت و…

Details

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری “ماده 35 – ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضايي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند. تبصره – چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن…

Details

ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 34 – دستورهاي مقام قضايي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورتمجلس،…

Details

ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری / ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری

متن ماده 33 قانون آیین دادرسی کیفری ماده 33 – دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند. تاریخچه قانون…

Details