ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 264 – دادگاه حق‌الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي‌كند. هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه‌حق‌الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي‌دهد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی…

Details

ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 263 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 263 – درصورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس، دادگاه موارد تكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به‌كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي‌نمايد. درصورت عدم حضور، كارشناس جلب خواهد شد. ‌هرگاه پس از اخذ توضيحات، دادگاه كارشناسي را…

Details

ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 262 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 262 – كارشناس بايد درمدت مقرر نظر خود را كتباً تقديم دارد، مگراين‌كه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد.‌دراين‌صورت به‌تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به‌كارشناس و طرفين اعلام مي‌كند. درهرحال اظهار نظر كارشناس بايد صريح و‌موجه باشد. ‌هرگاه…

Details

ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 261 – كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به‌او ارجاع شده مي‌باشد، مگر اين‌كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه‌موجه شناخته شود، در اين‌صورت بايد قبل از مباشرت به‌كارشناسي مراتب را به طور كتبي به‌دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد‌معذور…

Details

ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 260 – پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به‌طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌مراجعه كنند…

Details

ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌دلايل وي خارج مي‌شود. ‌هرگاه قرار كارشناسي به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نيز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهده‌خواهان و…

Details

ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 258 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 258 – دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نمايد و درصورت تعدد‌آنها، به‌قيد قرعه انتخاب مي‌شود. درصورت لزوم تعدد كارشناسان، عده منتخبين بايد فرد باشد تا درصورت اختلاف‌نظر، نظر اكثريت ملاك عمل قرار‌گيرد. ‌تبصره…

Details

ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 257 – دادگاه مي‌تواند راساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه، موضوعي كه‌نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند، تعيين مي‌گردد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی…

Details

ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 256 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 256 – عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌باشد. و اگر اجراي‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌باشد .…

Details

ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 255 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي‌گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا‌مؤثر در آن باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که…

Details