ماده 1277 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی

متن ماده 1277 قانون مدنی ماده 1277 – انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است‌در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در…

Details

ماده 1276 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی

متن ماده 1276 قانون مدنی ماده 1276 – اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1275 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۵ قانون مدنی

متن ماده 1275 قانون مدنی ماده 1275 – هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1274 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۴ قانون مدنی

متن ماده 1274 قانون مدنی “ماده 1274 – اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1273 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی

متن ماده 1273 قانون مدنی ماده 1273 – اقرار به نسبت در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب بر حسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده‌تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد. تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 1272 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۲ قانون مدنی

متن ماده 1272 قانون مدنی ماده 1272 – در صحت اقرار تصدیق مقرله شرط نیست لیکن اگر مفاد اقرار را تکذیب کند اقرار مزبور در حق او اثری نخواهد داشت. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 1271 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۱ قانون مدنی

متن ماده 1271 قانون مدنی ماده 1271 – مقرله اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی‌الجمله معلوم باشد مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین صحیح است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 1270 قانون مدنی / ماده ۱۲۷۰ قانون مدنی

متن ماده 1270 قانون مدنی ماده 1270 – اقرار برای حمل در صورتی مؤثر است که زنده متولد شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1269 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۹ قانون مدنی

متن ماده 1269 قانون مدنی ماده 1269 – اقرار به امری که عقلاً یا عادتاً ممکن نباشد و یا بر حسب قانون صحیح نیست اثری ندارد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 1268 قانون مدنی / ماده ۱۲۶۸ قانون مدنی

متن ماده 1268 قانون مدنی ماده 1268 – اقرار معلق مؤثر نیست. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا…

Details