ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 369 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 369 – احكام زير اگرچه از مصاديق بندهاي (‌الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود: 1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه. 2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به‌طور كتبي رأي…

Details

ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير: ‌الف – احكام : ‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف. ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.…

Details

ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير: ‌الف – احكام: 1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد. 2 – احكام راجع به اصل نكاح و…

Details

ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 366 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورددرخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 365 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 365 – آراي صادره درمرحله تجديدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعي مي‌باشد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با…

Details

ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 364 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 364 – در مواردي كه رأي دادگاه تجديدنظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و‌لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه‌اي هم نداده باشند رأي دادگاه تجديدنظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم‌عليه يا…

Details

ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 363 – چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌صادر مي‌نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا…

Details

ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 362 – ادعاي جديد در مرحله تجديدنظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي‌شود: 1 – مطالبه قيمت محكوم‌به كه عين آن، موضوع رأي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است. 2 -…

Details

ماده 361 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 361 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 361 – تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند…

Details

ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 360 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 360 – هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه تجديدنظر، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی…

Details