ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 154 – در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه‌جريان گذاشته خواهدشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود…

Details

ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 153 – دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به‌دادرس علي‌البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد. قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمين دليل مي‌نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی…

Details

ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 151 – درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد: 1 – مشخصات درخواست‌كننده و طرف او. 2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود. 3 – اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.” قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 150 – درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با…

Details

ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 149 – در مواردي‌كه اشخاص ذي‌نفع احتمال دهند كه درآينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان ازقبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از‌مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا…

Details

ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 148 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. درصورت امتناع‌خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي‌شود. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details

ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 147 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به…

Details

ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 146 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 146 – هرگاه در اثناي دادرسي، تابعيت خارجي خواهان يا تجديدنظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از‌تأمين از او زايل گردد، خوانده يا تجديدنظر خوانده ايراني مي تواند درخواست تأمين نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب…

Details

ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 145 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 145 – درموارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تأمين معاف مي‌باشند: 1 – در كشور متبوع وي، اتباع ايراني از دادن چنين تأميني معاف باشند. 2 – دعاوي راجع به برات، سفته و چك. 3 – دعاوي متقابل. 4 – دعاوي كه مستند به…

Details