ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 144 – اتباع دولت‌هاي خارج، چه خواهان اصلي باشند و يا به‌عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، براي تأديه‌خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق‌الوكاله به‌آن محكوم گردند بايد تأمين مناسب بسپارند. درخواست اخذ تأمين فقط از خوانده تبعه‌ايران و تا…

Details

ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 143 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد…

Details

ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 142 – دعواي متقابل به‌موجب دادخواست اقامه مي‌شود، ليكن دعاوي تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي‌اصلي اظهار مي‌شود، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)…

Details

ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 141 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 141 – خوانده مي‌تواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي درصورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشاء بوده يا‌ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و تواما”” رسيدگي مي‌شود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسيدگي‌خواهد شد.…

Details

ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 140 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است . ‌درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌عنوان تجديدنظر رسيدگي‌مي‌نمايد، به‌عمل مي‌آيد. ” قانون آئین…

Details

ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 139 – شخص ثالث كه جلب مي‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است. هرگاه دادگاه احراز نمايد كه‌جلب شخص ثالث به‌منظور تأخير رسيدگي است مي‌توانددادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هريك جداگانه رسيدگي كند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي…

Details

ماده 138 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 138 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 138 – درصورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي‌اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي‌نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی)…

Details

ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 137 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد. ‌جريان دادرسي درموردجلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور…

Details

ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 136 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 136 – محكوم‌عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب…

Details

ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 135 – هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين…

Details