ماده 1054 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی

متن ماده 1054 قانون مدنی ماده 1054 – زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 1053 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی

متن ماده 1053 قانون مدنی ماده 1053 – عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 1052 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۲ قانون مدنی

متن ماده 1052 قانون مدنی ماده 1052 – تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و…

Details

ماده 1051 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی

متن ماده 1051 قانون مدنی ماده 1051 – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 1050 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی

متن ماده 1050 قانون مدنی ماده 1050 – هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص…

Details

ماده 1049 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی

متن ماده 1049 قانون مدنی ماده 1049 – هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 1048 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی

متن ماده 1048 قانون مدنی ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1047 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی

متن ماده 1047 قانون مدنی “ماده 1047 – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است: 1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. 2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا…

Details

ماده 1046 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی

متن ماده 1046 قانون مدنی “ماده 1046 – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: ‌اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ‌ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ‌ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر…

Details

ماده 1045 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی

متن ماده 1045 قانون مدنی “ماده 1045 – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1-  نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود. 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود. 3- نکاح با برادر و خواهر و…

Details