ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 104 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه‌بعد تعيين و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد،…

Details

ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 103 – اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي‌نمايد و‌چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد. ‌درمورد اين ماده…

Details

ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 102 – درموارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود: 1 – وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل براقرار باشد. 2 – وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد. 3 – در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين…

Details

ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 101 – دادگاه مي‌تواند دستوراخراج اشخاصي راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال درصورت‌جلسه صادر كند و يا تا‌بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد. اين حكم فوري اجرا مي‌شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به…

Details

ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 100 – هرگاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن‌معين خواهد شد. ‌تبصره – در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دوماه خواهدبود.” قانون آئین…

Details

ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 99 – دادگاه مي‌تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يك‌بار به تأخير بيندازد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در…

Details

ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 98 – خواهان مي‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين…

Details

ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 97 – درصورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديدمقدور نباشد‌درصورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن ازسوي دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در…

Details

ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 96 – خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به‌علاوه يك نسخه‌باشد.…

Details

ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 95 – عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي‌كه دادگاه به اخذ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند…

Details