ماده 239 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 239 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 239 – دادگاه نمي‌تواند گواه را به اداء گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد، بلكه فقط‌مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي‌گذارد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی…

Details

ماده 238 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 238 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 238 – هيچ‌يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند، لكن پس از اداي گواهي مي‌توانند توسط دادگاه سؤالاتي را كه مربوط به دعوا‌مي‌باشد از گواه به‌عمل آورند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص…

Details

ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 237 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 237 – دادگاه مي‌تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تأمين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد. دراين‌صورت پس از اداي‌گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي‌سازد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی…

Details

ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 236 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 236 – قبل از اداي گواهي، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسؤوليت مدني آن و مجازاتي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان‌مي‌سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام‌خانوادگي، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي‌كنند…

Details

ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 235 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 235 – دادگاه، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده‌اند استماع مي‌كند و بعد از اداء گواهي مي‌تواند از گواهها مجتمعاً‌تحقيق نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 234 – هر يك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه‌قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي…

Details

ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 233 – صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم، در امور كيفري، اين قانون مي‌باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود…

Details

ماده 232 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 232 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 232 – هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده‌اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که…

Details

ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 231 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 231 – در كليه دعاوي كه جنبه حق‌الناسي دارد اعم از امور جزائي يا مدني (‌مالي و غير آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غيبت يا بيماري،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع…

Details

ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 230 – در دعاوي مدني (‌حقوقي) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي‌باشد: ‌الف – اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل، عفو…

Details