ماده 1250 قانون مدنی / ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی

متن ماده 1250 قانون مدنی ماده 1250 – هر گاه قیم در امور مربوطه به اموال مولی‌علیه یا جنحه یا جنایت نسبت به شخص او مورد تعقیب مدعی‌العموم واقع شود محکمه به‌تقاضای مدعی‌العموم موقتاً قیم دیگری برای اداره اموال مولی‌علیه معین خواهد کرد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details

ماده 1249 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۹ قانون مدنی

متن ماده 1249 قانون مدنی ماده 1249 – اگر قیم مجنون یا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 1248 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی

متن ماده 1248 قانون مدنی “ماده 1248 – در موارد ذیل قیم معزول می‌شود: 1-اگر معلوم شود که قیم فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود. 2- اگر قیم مرتکب جنایت و یا مرتکب یکی از جنحه‌های ذیل شده و به موجب حکم قطعی محکوم گردد: ‌سرقت – خیانت در…

Details

ماده 1247 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی

متن ماده 1247 قانون مدنی “ماده 1247 – مدعی‌العموم می‌تواند اعمال نظارت در امور مولی‌علیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیأت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا‌هیأت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی‌علیه خواهند بود. ” تاریخچه قانون…

Details

ماده 1246 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۶ قانون مدنی

متن ماده 1246 قانون مدنی ماده 1246 – قیم می‌تواند برای انجام امر قیمومت مطالبه اجرت کند میزان اجرت مزبور با رعایت کار قیم و مقدار اشتغالی که از امر قیمومت برای‌او حاصل می‌شود و محلی که قیم در آنجا اقامت دارد و میزان عایدی مولی‌علیه تعیین می‌گردد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 1245 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۵ قانون مدنی

متن ماده 1245 قانون مدنی ماده 1245 – قیم باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولی‌علیه سابق خود بدهد هر گاه قیمومت او قبل از رفع حجر‌خاتمه یابد حساب زمان تصدی باید به قیم بعدی داده شود.(رج ماده 568ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 1244 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۴ قانون مدنی

متن ماده 1244 قانون مدنی ماده 1244 – قیم باید لااقل سالی یک مرتبه حساب تصدی خود را به مدعی‌العموم یا نماینده او بدهد و هر گاه در ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه‌مدعی‌العموم حساب ندهد به تقاضای مدعی‌العموم معزول می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 1243 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۳ قانون مدنی

متن ماده 1243 قانون مدنی ماده 1243 – در صورت وجود موجبات موجه دادستان می‌تواند از دادگاه مدنی خاص تقاضا کند که از قیم تضمیناتی راجع به اداره اموال مولی علیه‌بخواهد. تعیین نوع تضمین به نظر دادگاه است. هر گاه قیم برای دادن تضمین حاضر نشد از قیمومت عزل می‌شود.(اصلاح شده 1361) تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 1242 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی

متن ماده 1242 قانون مدنی ماده 1242 – قیم نمی‌تواند دعوی مربوطه به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 1241 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی

متن ماده 1241 قانون مدنی ماده 1241 – قیم نمی‌تواند اموال غیر منقول مولی‌علیه را بفروشد و یا رهن گذارد یا معامله کند که در نتیجه آن خود مدیون مولی‌علیه شود مگر با‌لحاظ غبطه مولی‌علیه و تصویب مدعی‌العموم. در صورت اخیر شرط حتمی تصویب مدعی‌العموم ملائت قیم می‌باشد و نیز نمی‌تواند برای مولی‌علیه‌بدون ضرورت و…

Details