ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 159 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از: ‌تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی…

Details

ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 158 – دعواي تصرف عدواني عبارتست از: ‌ادعاي متصرف سابق مبني براين كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال‌درخواست مي‌نمايد.” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی…

Details

ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 157 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 157 – درصورتي كه اظهارنامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا‌سند هنگام تسليم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد، مگر آن كه طرفين…

Details

ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 156 – هركس مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست، حق خود را به‌وسيله اظهارنامه از ديگري مطالبه نمايد، مشروط براين كه موعد مطالبه‌رسيده باشد. به‌طور كلي هركس حق دارد اظهاراتي راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد به‌طور رسمي به‌وي برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف…

Details

ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 155 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 155 – تأمين دليل براي حفظ آن است و تشخيص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه مي‌باشد. ” قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی…

Details

ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 154 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 154 – در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي درخواست‌كننده تأمين دليل ممكن نباشد،‌درخواست تأمين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته وبه‌جريان گذاشته خواهدشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود…

Details

ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 153 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 153 – دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به‌دادرس علي‌البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل مبناي حكم دادگاه‌قرار گيرد در اين صورت قاضي صادركننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد. قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 152 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تأمين دليل احضار مي‌نمايد ولي عدم حضور او مانع از تأمين دليل نيست. در اموري كه فوريت داشته باشد‌دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به‌تأمين دليل مي‌نمايد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی…

Details

ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 151 قانون آیین دادرسی مدنی “‌ماده 151 – درخواست تأمين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زيرباشد: 1 – مشخصات درخواست‌كننده و طرف او. 2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن درخواست تأمين دليل مي‌شود. 3 – اوضاع و احوالي كه موجب درخواست تأمين دليل شده است.” قانون آئین دادرسی…

Details

ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی

متن ماده 150 قانون آیین دادرسی مدنی ‌ماده 150 – درخواست تأمين دليل ممكن است درهنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد. قانون آئین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب (در امور مدنی) آیین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با…

Details