ماده 1240 قانون مدنی / ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی

متن ماده 1240 قانون مدنی ماده 1240 – قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از اینکه مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به‌او انتقال دهد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details

ماده 1239 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۹ قانون مدنی

متن ماده 1239 قانون مدنی ماده 1239 – هر گاه معلوم شود که قیم عامداً مالی را که متعلق به مولی‌علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده و یا باعث شده است که آن مال‌در صورت مزبور قید نشود مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از این حیث ممکن است به مولی‌علیه…

Details

ماده 1238 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۸ قانون مدنی

متن ماده 1238 قانون مدنی ماده 1238 – قیمی که تقصیر در حفظ مال مولی‌علیه بنماید مسئول ضرر و خسارتی است که از نقصان یا تلف آن مال حاصل شده اگر چه نقصان یا‌تلف مستند به تفریط یا تعدی قیم نباشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 1237 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۷ قانون مدنی

متن ماده 1237 قانون مدنی ماده 1237 – مدعی‌العموم یا نماینده او باید بعد از ملاحظه صورت دارایی مولی‌علیه مبلغی را که ممکن است مخارج سالیانه مولی‌علیه بالغ بر آن‌گردد و مبلغی را که برای اداره کردن دارایی مزبور ممکن است لازم شود معین نماید قیم نمی‌تواند بیش از مبالغ مزبور خرج کند مگر با…

Details

ماده 1236 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی

متن ماده 1236 قانون مدنی ماده 1236 – قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی علیه صورت جامعی از کلیه دارایی او تهیه کرده و یک نسخه از آنرا به امضای خود‌برای دادستانی که مولی علیه در حوزه آن سکونت دارد، بفرستد و دادستان یا نماینده او باید نسبت به میزان دارایی…

Details

ماده 1235 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی

متن ماده 1235 قانون مدنی ماده 1235 – مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوطه به اموال و حقوق مالی او با قیم است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 1234 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی

متن ماده 1234 قانون مدنی “ماده 1234 – در صورتی که محکمه بیش از یک نفر را برای قیمومت معین کند می‌تواند وظایف آنها را تفکیک نماید. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details

ماده 1233 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۳ قانون مدنی

متن ماده 1233 قانون مدنی ماده 1233 – زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1232 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۲ قانون مدنی

متن ماده 1232 قانون مدنی ماده 1232 – با داشتن صلاحیت برای قیمومت اقرباء محجور مقدم بر سایرین خواهند بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1231 قانون مدنی / ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی

متن ماده 1231 قانون مدنی “ماده 1231 – اشخاص ذیل نباید به سمت قیمومت معین شوند:(رج ماده 1248 ق.م) 1-کسانی که خود تحت ولایت یا قیمومت هستند. 2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی محکوم شده باشند. ‌سرقت – خیانت در امانت – کلاهبرداری – اختلاس…

Details