ماده 1027 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی

متن ماده 1027 قانون مدنی ماده 1027 – بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده‌اند باید آن چه را که از اعیان‌یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می‌باشد مسترد دارند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی…

Details

ماده 1026 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۶ قانون مدنی

متن ماده 1026 قانون مدنی ماده 1026 – در مورد ماده قبل وراث باید ضامن و یا تضمینات کافیه دیگر بدهند تا در صورت مراجعت غایب و یا در صورتی که اشخاص ثالث‌حقی بر اموال او داشته باشند از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب…

Details

ماده 1025 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی

متن ماده 1025 قانون مدنی ماده 1025 – وراث غایب مفقودالاثر می‌توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا نمایند که دارایی او را به تصرف آن‌ها بدهد‌مشروط بر این که اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره کردن اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین…

Details

ماده 1024 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی

متن ماده 1024 قانون مدنی ماده 1024 – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details

ماده 1023 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی

متن ماده 1023 قانون مدنی ماده 1023 – در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن…

Details

ماده 1022 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی

متن ماده 1022 قانون مدنی ماده 1022 – اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ…

Details

ماده 1021 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی

متن ماده 1021 قانون مدنی “ماده 1021 – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه…

Details

ماده 1020 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی

متن ماده 1020 قانون مدنی “ماده 1020 – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود: 1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته‌باشد. 2- وقتی که…

Details

ماده 1019 قانون مدنی / ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی

متن ماده 1019 قانون مدنی ماده 1019 – حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً‌چنین شخصی زنده نمی‌ماند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 1018 قانون مدنی / ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی

متن ماده 1018 قانون مدنی ماده 1018 – مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details