ماده 1024 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۴ قانون مدنی

متن ماده 1024 قانون مدنی ماده 1024 – اگر اشخاص متعدد در یک حادثه تلف شوند فرض بر این می‌شود که همه آنها در آن واحد مرده‌اند.‌مفاد این ماده مانع از اجراء مقررات مواد 873 و 874 جلد اول این قانون نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال…

Details

ماده 1023 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی

متن ماده 1023 قانون مدنی ماده 1023 – در مورد مواد 1020 و 1021 و 1022 محکمه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جراید محل و یکی‌از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن…

Details

ماده 1022 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی

متن ماده 1022 قانون مدنی ماده 1022 – اگر کسی در نتیجه واقعه‌ای به غیر آن چه در فقره 2 و3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده‌و طیاره مفقود شده باشد وقتی می‌توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ…

Details

ماده 1021 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۱ قانون مدنی

متن ماده 1021 قانون مدنی “ماده 1021 – در مورد فقره اخیر ماده قبل اگر با انقضاء مدتهای ذیل که مبداء آن از روز حرکت کشتی محسوب می‌شود کشتی به مقصد نرسیده باشد‌و در صورت حرکت بدون مقصد به بندری که از آن جا حرکت کرده بر نگشته و از وجود آن به هیچ وجه…

Details

ماده 1020 قانون مدنی / ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی

متن ماده 1020 قانون مدنی “ماده 1020 – موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمی‌شود: 1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنج سال گذشته‌باشد. 2- وقتی که…

Details

ماده 1019 قانون مدنی / ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی

متن ماده 1019 قانون مدنی ماده 1019 – حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً‌چنین شخصی زنده نمی‌ماند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 1018 قانون مدنی / ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی

متن ماده 1018 قانون مدنی ماده 1018 – مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می‌گردد که حکم موت فرضی غایب صادر شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 1017 قانون مدنی / ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی

متن ماده 1017 قانون مدنی ماده 1017 – اگر فوت غایب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده معین کند در این صورت‌اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده‌اند تقسیم می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 1016 قانون مدنی / ماده ۱۰۱۶ قانون مدنی

متن ماده 1016 قانون مدنی ماده 1016 – هر گاه هم فوت و هم تاریخ فوت غایب مفقودالاثر مسلم شود اموال او بین وراث موجود حین‌الموت تقسیم می‌گردد اگرچه یک یا‌چند نفر آنها از تاریخ فوت غایب به بعد فوت کرده باشند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 1015 قانون مدنی / ماده ۱۰۱۵ قانون مدنی

متن ماده 1015 قانون مدنی “ماده 1015 – وظایف و مسئولیتهای امینی که به موجب مواد قبل معین می‌گردد همان است که برای قیم مقرر است.(رج مواد 1235 و 1247 ق.م و مواد 74 و 95 ق.ا.ح)” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع…

Details