ماده 984 قانون مدنی / ماده ۹۸۴ قانون مدنی

متن ماده 984 قانون مدنی ماده 984 – زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند ولی زن در ظرف یک‌سال از تاریخ صدور سند تابعیت شوهر و اولاد صغیر در ظرف یک سال از تاریخ رسیدن به سن هیجده سال تمام می‌توانند اظهاریه…

Details

ماده 983 قانون مدنی / ماده ۹۸۳ قانون مدنی

متن ماده 983 قانون مدنی “‌ماده 983 – درخواست تابعیت باید مستقیماً یا به توسط حکام یا ولات به وزارت امور خارجه تسلیم شده و دارای منضمات ذیل باشد: 1-سواد مصدق اسناد هویت تقاضا کننده و عیال و اولاد او . 2-تصدیق نامه نظمیه دائر به تعیین مدت اقامت تقاضا کننده در ایران و نداشتن…

Details

ماده 982 قانون مدنی / ماده ۹۸۲ قانون مدنی

متن ماده 982 قانون مدنی تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵ ماده ی اول آن در تاریخ…

Details

ماده 981 قانون مدنی / ماده ۹۸۱ قانون مدنی

متن ماده 981 قانون مدنی ماده 981 – حذف شد.(مصوب 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

Details

ماده 980 قانون مدنی / ماده ۹۸۰ قانون مدنی

متن ماده 980 قانون مدنی ماده 980 – کسانی که به امور عام‌المنفعه ایران خدمت و یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد‌دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را…

Details

ماده 979 قانون مدنی / ماده ۹۷۹ قانون مدنی

متن ماده 979 قانون مدنی “ماده 979 – اشخاصی که دارای شرایط ذیل باشند می‌توانند تابعیت ایران را تحصیل کنند: 1-به سن18 سال تمام رسیده باشد. 2- 5سال اعم از متوالی یا متناوب در ایران ساکن بوده باشد. 3-فراری از خدمت نظامی مباشد. 4-در هیچ مملکتی به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی محکوم نشده باشند.…

Details

ماده 978 قانون مدنی / ماده ۹۷۸ قانون مدنی

متن ماده 978 قانون مدنی ماده 978 – نسبت به اطفالی که در ایران از اتباع دولی متولد شده‌اند که در مملکت متبوع آنها اطفال متولد از اتباع ایرانی را به موجب مقررات تبعه‌خود محسوب داشته و رجوع آنها را به تبعیت ایران منوط به اجازه می‌کنند معامله متقابله خواهد شد. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 977 قانون مدنی / ماده ۹۷۷ قانون مدنی

متن ماده 977 قانون مدنی “ماده 977 – الف – هر گاه اشخاص مذکور در بند “”4″” ماده “”976″” پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال‌درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت…

Details

ماده 976 قانون مدنی / ماده ۹۷۶ قانون مدنی

متن ماده 976 قانون مدنی “ماده 976 – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد ،تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک مورد تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران باشد. 2-کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد…

Details

ماده 975 قانون مدنی / ماده ۹۷۵ قانون مدنی

متن ماده 975 قانون مدنی “ماده 975 – محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. ” تاریخچه قانون…

Details