ماده 977 قانون مدنی / ماده ۹۷۷ قانون مدنی

متن ماده 977 قانون مدنی “ماده 977 – الف – هر گاه اشخاص مذکور در بند “”4″” ماده “”976″” پس از رسیدن به سن 18 سال تمام بخواهند تابعیت پدر خود را قبول کنند باید ظرف یک سال‌درخواست کتبی به ضمیمه تصدیق دولت متبوع پدرشان دایر به این که آنها را تبعه خود خواهد شناخت…

Details

ماده 976 قانون مدنی / ماده ۹۷۶ قانون مدنی

متن ماده 976 قانون مدنی “ماده 976 – اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب میشوند: 1-کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد ،تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک مورد تابعیت آنها مورد اعتراض دولت ایران باشد. 2-کسانیکه پدر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد…

Details

ماده 975 قانون مدنی / ماده ۹۷۵ قانون مدنی

متن ماده 975 قانون مدنی “ماده 975 – محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن‌احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد. ” تاریخچه قانون…

Details

ماده 974 قانون مدنی / ماده ۹۷۴ قانون مدنی

متن ماده 974 قانون مدنی ماده 974 – مقررات ماده 7 و مواد 962 تا 974 این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده می‌شود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را‌امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 973 قانون مدنی / ماده ۹۷۳ قانون مدنی

متن ماده 973 قانون مدنی ماده 973 – اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده 7 جلد اول این قانون یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه‌مکلف به رعایت این احاله نیست مگر این که احاله به قانون ایران شده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف…

Details

ماده 972 قانون مدنی / ماده ۹۷۲ قانون مدنی

متن ماده 972 قانون مدنی ماده 972 – احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجراء تنظیم شده در خارجه را نمی‌توان در ایران اجراء نمود مگر این که‌مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد.(رج مواد1296و1295ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 971 قانون مدنی / ماده ۹۷۱ قانون مدنی

متن ماده 971 قانون مدنی ماده 971 – دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می‌شود مطرح‌بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 970 قانون مدنی / ماده ۹۷۰ قانون مدنی

متن ماده 970 قانون مدنی ماده 970 – مأمورین سیاسی یا قنسولی دول خارجه در ایران وقتی می‌توانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت‌متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد – در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال…

Details

ماده 969 قانون مدنی / ماده ۹۶۹ قانون مدنی

متن ماده 969 قانون مدنی ماده 969 – اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند.(رج ماده 1295 ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 968 قانون مدنی / ماده ۹۶۸ قانون مدنی

متن ماده 968 قانون مدنی ماده 968 – تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر این که متعاقدین آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details