معنی حقوقی آماده به خدمت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آماده به خدمت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آماده به خدمت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : سربازانی که پس از رفع احتیاجات قسمت‌ها باقی می‌مانند آماده به خدمت نامیده می‌شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 9/3/1317)     برای دسترسی به تعاریف…

Details

معنی حقوقی آلوده ساختن محیط‌زیست و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلوده ساختن محیط‌زیست و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلوده ساختن محیط‌زیست در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا…

Details

معنی حقوقی آلوده ساختن ‌آب و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلوده ساختن ‌آب و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلوده ساختن ‌آب در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضر به حال انسان…

Details

معنی حقوقی آلودگی هوا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلودگی هوا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلودگی هوا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع،…

Details

معنی حقوقی آلودگی محیط ‌زیست و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلودگی محیط ‌زیست و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلودگی محیط ‌زیست در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از آلودگی محیط ‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک…

Details

معنی حقوقی آلودگی ‌آب‌ آشامیدنی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلودگی ‌آب‌ آشامیدنی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلودگی ‌آب‌ آشامیدنی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آلودگی آب آشامیدنی عبارت است از تغییر خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب به‌گونه‌ای که آن را برای مصرف انسان زیان‌آور سازد. (بند پ از آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب…

Details

معنی حقوقی آلودگی آب و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلودگی آب و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلودگی آب در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آلودگی آب عبارت است از تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که…

Details

معنی حقوقی آلایش و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلایش و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلایش در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آلایش به کلیه ضمایم به دست آمده از دام پس از کشتار گفته می‌شود و ممکن است خوراکی یا غیرخوراکی باشد. (تبصره 1 ماده 2 از آیین‌نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و…

Details

معنی حقوقی آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مکانی با فضای مناسب، طبقِ نقشه‌های موجود در سازمان دامپزشکی کشور – و مجهز به لوازم و وسایل فنی و مواد آزمایشگاهی است‌که در آن آزمایش‌های مجاز تشخیص دامپزشکی…

Details

معنی حقوقی آزمایشگاه‌ تشخیص‌ آفات‌ و‌ بیماری‌های‌ گیاهی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آزمایشگاه‌ تشخیص‌ آفات‌ و‌ بیماری‌های‌ گیاهی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آزمایشگاه‌ تشخیص‌ آفات‌ و‌ بیماری‌های‌ گیاهی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : که در این آیین‌نامه آزمایشگاه گیاه‌پزشکی نامیده می‌شود – واحدی است که آفات، عوامل بیماریزا و سایر عوامل زیان‌آور برای محصولات کشاورزی و…

Details