معنی حقوقی اراضی بایر شهری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی بایر شهری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی بایر شهری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی بایر شهری زمین‌هایی است‌که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده 4…

Details

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی بایر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده 1 از قانون…

Details

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی بایر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند. (بند 3 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی…

Details

معنی حقوقی اراضی آیش و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی آیش و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی آیش در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند 6 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای…

Details

معنی حقوقی ادله اثبات دعوی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی ادله اثبات دعوی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه ادله اثبات دعوی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است: 1- اقرار، 2- اسناد کتبی،3- شهادت، 4- امارات، 5- قسم. (ماده 1285 از قانون مدنی)   mhtl.ir http://mhtrl.ir   برای دسترسی به…

Details

معنی حقوقی اداره مأمور وصول درآمد دولت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اداره مأمور وصول درآمد دولت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اداره مأمور وصول درآمد دولت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت است که…

Details

معنی حقوقی اداره‌ ضبطیه بلوکات و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اداره‌ ضبطیه بلوکات و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اداره‌ ضبطیه بلوکات در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اداره ضبطیه بلوکات عبارت است از نایب الحکومه اداره بلوکی در ماده (201) و صاحب‌ منصبان و ماموران ضبطیه به‌طوری‌که در مواد آتیه ذکر خواهد شد. (ماده209 از قانون…

Details

معنی حقوقی اخفا و امتناع از عرضه کالا و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اخفا و امتناع از عرضه کالا و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اخفا و امتناع از عرضه کالا در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از خودداری از عرضه‌کالای دارای نرخ رسمی به قصدگرانفروشی یا تبعیض در فروش. تعزیرات اخفا وامتناع از عرضه‌کالا به شرح زیر…

Details

معنی حقوقی اختلاف در صلاحیت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اختلاف در صلاحیت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اختلاف در صلاحیت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : هرگاه در موضوع یک دعوی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مراجع غیردادگستری هردوخود را صالح بدانند یا هردو از خود نفی صلاحیت کنند اختلاف‌ محقق ‌می‌شود.‌(ماده47 ازقانون…

Details

معنی حقوقی اختلافات صنفی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اختلافات صنفی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اختلافات صنفی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اختلافات صنفی عبارت است از اختلافاتی که بین اصناف و افراد آن‌ها راجع به امور صنفی تولید می‌شود و امور صنفی بر طبق نظامنامه که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب…

Details