معنی حقوقی اختلافات دسته‌جمعی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اختلافات دسته‌جمعی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اختلافات دسته‌جمعی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اختلاف دسته‌جمعی مذکور در این ماده اختلافی است که روابط بین کارگران و کارفرما را در کارگاه مختل ساخته و احتمالاً منجر به تعطیل کارگاه (از طرف کارفرما) یا…

Details

معنی حقوقی احیای زمین و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احیای زمین و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احیای زمین در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : مراد از احیای زمین‌ آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در ‌عرف آبادکردن محسوب است ازقبیل زراعت، درخت‌کاری، بنا ساختن و غیره قابل‌استفاده نمایند. (ماده…

Details

معنی حقوقی احیای اراضی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احیای اراضی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احیای اراضی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عملیاتی است که با تغییر وضع طبیعی زمین و به وسیله اقداماتی که در عرف آباد کردن محسوب است (از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن، ایجاد تأسیسات و غیره) آن را…

Details

معنی حقوقی احکام مقدماتی موقتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام مقدماتی موقتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام مقدماتی موقتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه. احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می‌دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده گردد. (از…

Details

معنی حقوقی احکام مقدماتی قرینه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام مقدماتی قرینه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام مقدماتی قرینه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌گردد و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد. (ماده 83 از قانون دیوان…

Details

معنی حقوقی احکام مقدماتی اعدادی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام مقدماتی اعدادی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام مقدماتی اعدادی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه….. احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این که در اصل مطلب…

Details

معنی حقوقی احکام ‌‌‌‌مقدماتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام ‌‌‌‌مقدماتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام ‌‌‌‌مقدماتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام‌ دیوان‌ محاسبات‌ بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی….. احکام مقدماتی ‌عبارت‌ از قرارهایی‌است‌که قبل از صدورحکم قطعی‌صادر و مقدمتاً امربه بعضی اقدامات می‌نماید چه از بابت فوریت موقع و…

Details

معنی حقوقی احکام قطعی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام قطعی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام قطعی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌نماید. (از…

Details

معنی حقوقی احکام قرینه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام قرینه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام قرینه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی با قرینه….. احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌شود و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن…

Details

معنی حقوقی احکام دیوان محاسبات و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی احکام دیوان محاسبات و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه احکام دیوان محاسبات در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی. احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم…

Details