معنی حقوقی آموزش علمی و عملی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش علمی و عملی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش علمی و عملی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : (فنی و حرفه‌ای)ـ عبارت است از آموزش‌هایی که فرد را بر مبنای تعلیم مهارت‌هایی که جنبه کاربردی و عملی دارد جهت احراز شغل یا حرفه معینی آماده…

Details

معنی حقوقی آموزش علمی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش علمی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش علمی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از آموزش‌هایی که با توجه به اهداف آموزش‌های دوره متوسطه ضمن تکمیل آموزش‌های عمومی با فراهم آوردن مبانی و زمینه‌های فراگیری علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیه…

Details

معنی حقوقی آموزش ضمن خدمت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش ضمن خدمت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش ضمن خدمت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آموزش‌هایی که کارکنان در مسیر شغلی خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بینش خود با نیازهای شغل مورد تصدی طی می‌نمایند. (بند الف ماده 1 از آیین‌نامه…

Details

معنی حقوقی آموزش پودمانی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش پودمانی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش پودمانی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : شکلی از آموزش‌های ضمن خدمت است که تخصص‌های شغلی در قالب پودمان‌های آموزشی مستقل و جدا از هم به کارکنان آموزش داده می‌شود. هریک از پودمان‌ها مهارت خاصی را ایجاد می‌نماید…

Details

معنی حقوقی آمارگیری نمونه‌ای و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آمارگیری نمونه‌ای و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آمارگیری نمونه‌ای در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور جمع‌آوری اطلاعات آماری از تعدادی از افراد یا واحدهای جامعه بر اساس روش‌های علمی و آماری است که نتایج آن قابل تعمیم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مرکز…

Details

معنی حقوقی آمارگیری جاری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آمارگیری جاری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آمارگیری جاری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور آمارگیری‌هایی است که از روی مدارک گزارش‌ها و فرم‌های مربوط به فعالیت‌های جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت انجام می‌شود. (بند ج ماده 1…

Details

معنی حقوقی آماده‌سازی زمین و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آماده‌سازی زمین و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آماده‌سازی زمین در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد: الف) عملیات زیربنایی از قبیل…

Details

معنی حقوقی آماده به خدمت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آماده به خدمت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آماده به خدمت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : سربازانی که پس از رفع احتیاجات قسمت‌ها باقی می‌مانند آماده به خدمت نامیده می‌شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 9/3/1317)     برای دسترسی به تعاریف…

Details

معنی حقوقی آلوده ساختن محیط‌زیست و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلوده ساختن محیط‌زیست و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلوده ساختن محیط‌زیست در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلوده ساختن محیط‌زیست عبارت است از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا…

Details

معنی حقوقی آلوده ساختن ‌آب و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آلوده ساختن ‌آب و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آلوده ساختن ‌آب در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از آلوده ساختن آب آمیختن مواد خارجی به آب است به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به طوری که مضر به حال انسان…

Details