معنی حقوقی اراضی مستحدثه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی مستحدثه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی مستحدثه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد. (بند 8 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح…

Details

مقامات کردستان عراق حاضر به تعلیق رفراندوم و گفتگو با دولت مرکزی شدند

به گزارش روییترز، در بیانیه ای که اقلیم کردستان عراق در روز چهارشنبه منتشر نموده ، اعلام شده است: در طرح پیشنهادی خود حاضر به تعلیق رفراندوم است  این طرح پیشنهادی شامل گفت و گو با دولت مرکزی عراق براساس قانون اساسی این کشور میباشد. در مقابل اقلیم کردستان در ادامه این بیانیه خواستار توقف…

Details

معنی حقوقی اراضی متعلق به شهرداری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی متعلق به شهرداری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی متعلق به شهرداری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (13) قانون – کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم…

Details

معنی حقوقی اراضی متعلق به دولت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی متعلق به دولت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی متعلق به دولت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده 13 قانون کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام…

Details

معنی حقوقی اراضی کشت موقت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی کشت موقت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی کشت موقت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به…

Details

معنی حقوقی اراضی‌ شهری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی‌ شهری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی‌ شهری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی شهری ‌زمین‌هایی است‌که در‌محدوده قانونی و‌حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366) اراضی شهری: اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده…

Details

معنی حقوقی اراضی ساحلی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی ساحلی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی ساحلی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین‌هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی…

Details

معنی حقوقی اراضی دولتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی دولتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی دولتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم…

Details

معنی حقوقی اراضی دایر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی دایر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی دایر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش…

Details