معنی حقوقی آموزش فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش فنی و حرفه‌ای و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش فنی و حرفه‌ای در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از آموزش‌های رسمی یا غیررسمی که منجر به ایجاد یا افزایش مهارت شغلی می‌گردد و شامل آموزش‌های متوسطه فنی و حرفه‌ای و کار دانش، کاردانی…

Details

معنی حقوقی آموزش عمومی مردم و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش عمومی مردم و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش عمومی مردم در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : در این آیین‌نامه هدف از آموزش عمومی مردم، مجموعه اقداماتی است که سطح‌ اطلاعات و آگاهی‌های عمومی را برای مقابله با بحران ارتقا می‌بخشند. تهیه و توزیع جزوه‌های اطلاعاتی،…

Details

معنی حقوقی آموزش علمی و عملی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش علمی و عملی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش علمی و عملی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : (فنی و حرفه‌ای)ـ عبارت است از آموزش‌هایی که فرد را بر مبنای تعلیم مهارت‌هایی که جنبه کاربردی و عملی دارد جهت احراز شغل یا حرفه معینی آماده…

Details

معنی حقوقی آموزش علمی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش علمی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش علمی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از آموزش‌هایی که با توجه به اهداف آموزش‌های دوره متوسطه ضمن تکمیل آموزش‌های عمومی با فراهم آوردن مبانی و زمینه‌های فراگیری علوم نظری، فرد را از طریق تقویت روحیه…

Details

معنی حقوقی آموزش ضمن خدمت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش ضمن خدمت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش ضمن خدمت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آموزش‌هایی که کارکنان در مسیر شغلی خود به منظور متناسب ساختن دانش، مهارت و بینش خود با نیازهای شغل مورد تصدی طی می‌نمایند. (بند الف ماده 1 از آیین‌نامه…

Details

معنی حقوقی آموزش پودمانی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آموزش پودمانی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آموزش پودمانی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : شکلی از آموزش‌های ضمن خدمت است که تخصص‌های شغلی در قالب پودمان‌های آموزشی مستقل و جدا از هم به کارکنان آموزش داده می‌شود. هریک از پودمان‌ها مهارت خاصی را ایجاد می‌نماید…

Details

معنی حقوقی آمارگیری نمونه‌ای و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آمارگیری نمونه‌ای و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آمارگیری نمونه‌ای در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور جمع‌آوری اطلاعات آماری از تعدادی از افراد یا واحدهای جامعه بر اساس روش‌های علمی و آماری است که نتایج آن قابل تعمیم باشد. (بند ب ماده 1 از قانون مرکز…

Details

معنی حقوقی آمارگیری جاری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آمارگیری جاری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آمارگیری جاری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور آمارگیری‌هایی است که از روی مدارک گزارش‌ها و فرم‌های مربوط به فعالیت‌های جاری وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت انجام می‌شود. (بند ج ماده 1…

Details

معنی حقوقی آماده‌سازی زمین و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آماده‌سازی زمین و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آماده‌سازی زمین در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : آماده‌سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیا می‌سازد که شامل موارد زیر می‌باشد: الف) عملیات زیربنایی از قبیل…

Details

معنی حقوقی آماده به خدمت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی آماده به خدمت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه آماده به خدمت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : سربازانی که پس از رفع احتیاجات قسمت‌ها باقی می‌مانند آماده به خدمت نامیده می‌شوند. (ماده 9 از قانون خدمت نظام وظیفه مصوب 9/3/1317)     برای دسترسی به تعاریف…

Details