ماده 904 قانون مدنی / ماده ۹۰۴ قانون مدنی

متن ماده 904 قانون مدنی ‌ماده 904 – فرض سه وارث سدس ترکه است پدر و مادر و کلاله امی اگر تنها باشد.(رج مواد906و908و909و922ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 903 قانون مدنی / ماده ۹۰۳ قانون مدنی

متن ماده 903 قانون مدنی “‌ماده 903 – فرض دو وارث ثلث ترکه است:(رج مواد922و906ق.م ) 1- مادر متوفی در صورتی که میت اولاد و اخوه نداشته باشد.  2- کلاله امی در صورتی که بیش از یکی باشد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق…

Details

ماده 902 قانون مدنی / ماده ۹۰۲ قانون مدنی

متن ماده 902 قانون مدنی “ماده 902 – فرض دو وارث دو ثلث ترکه است:(رج ماده 909ق.م )  1- دو دختر و بیشتر در صورت نبودن اولاد ذکور.  2- دو خواهر و بیشتر ابوینی یا ابی تنها با نبودن برادر.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت…

Details

ماده 901 قانون مدنی / ماده ۹۰۱ قانون مدنی

متن ماده 901 قانون مدنی ‌ماده 901 – ثمن فریضه زوجه یا زوجه‌ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 900 قانون مدنی / ماده ۹۰۰ قانون مدنی

متن ماده 900 قانون مدنی “‌ماده 900 – فرض دو وارث ربع ترکه است: 1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2- زوجه یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 899 قانون مدنی / ماده ۸۹۹ قانون مدنی

متن ماده 899 قانون مدنی “ماده 899 – فرض سه وارث نصف ترکه است:(رج مواد908,913,917,927,936 ق.م )  1-شوهر در صورت نبودن اولاد برای متوفات اگر چه از شوهر دیگر باشد.  2- دختر اگر فرزند منحصر باشد.  3- خواهر ابوینی یا ابی تنها در صورتی که منحصر به فرد باشد.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات…

Details

ماده 898 قانون مدنی / ماده ۸۹۸ قانون مدنی

متن ماده 898 قانون مدنی ماده 898 – وراث دیگر به غیر از مذکورین در دو ماده فوق فقط به قرابت ارث می‌برند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 897 قانون مدنی / ماده ۸۹۷ قانون مدنی

متن ماده 897 قانون مدنی ماده 897 – اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث می‌برند عبارتند از پدر، دختر و دخترها، خواهر و خواهرهای ابی یا ابوینی و کلاله‌امی. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 896 قانون مدنی / ماده ۸۹۶ قانون مدنی

متن ماده 896 قانون مدنی ماده 896 – اشخاصی که به فرض ارث می‌برند عبارتند از مادر و زوج و زوجه. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی…

Details

ماده 895 قانون مدنی / ماده ۸۹۵ قانون مدنی

متن ماده 895 قانون مدنی ماده 895 – سهام معینه که فرض نامیده می‌شود عبارت است از نصف، ربع، ثمن، دو ثلث، ثلث و سدس ترکه. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details