قانون شوراهای حل اختلاف

قانون شوراهای حل اختلاف متن کامل قانون شوراهای حل اختلاف         ماده1: به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف كه در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشكیل می‌گردد. تبصره-…

Details

ماده 1110 قانون مدنی / ماده ۱۱۱۰ قانون مدنی

متن ماده 1110 قانون مدنی ماده 1110 – در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی‌که پرداخت نفقه به عهده آنان است (‌درصورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه…

Details

ماده 1109 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی

متن ماده 1109 قانون مدنی ماده 1109 – نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح‌یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان…

Details

ماده 1108 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی

متن ماده 1108 قانون مدنی ماده 1108 – هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 1107 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی

متن ماده 1107 قانون مدنی ماده 1107 – نفقه  عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن ‌از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت ‌عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.(اصلاحی مصوب1381/8/19 مجلس) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 1106 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی

متن ماده 1106 قانون مدنی ماده 1106 – در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 1105 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی

متن ماده 1105 قانون مدنی ماده 1105 – در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می…

Details

ماده 1104 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی

متن ماده 1104 قانون مدنی ماده 1104 – زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات…

Details

ماده 1103 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۳ قانون مدنی

متن ماده 1103 قانون مدنی ماده 1103 – زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.(رج ماده 1104 ق.م) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 1102 قانون مدنی / ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی

متن ماده 1102 قانون مدنی ماده 1102 – همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت…

Details