ماده 886 قانون مدنی / ماده ۸۸۶ قانون مدنی

متن ماده 886 قانون مدنی ماده 886 – حجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 885 قانون مدنی / ماده ۸۸۵ قانون مدنی

متن ماده 885 قانون مدنی “ماده 885 – اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده 880 از ارث ممنوع می‌شوند محروم از ارث نمی‌باشند بنابراین اولادی کسی که پدر خود را کشته‌باشد از جد مقتول خود ارث می‌برد اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل…

Details

ماده 884 قانون مدنی / ماده ۸۸۴ قانون مدنی

متن ماده 884 قانون مدنی ماده 884 – ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی‌برد لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به‌دیگری بواسطه اکراه یا شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می‌برد و بالعکس. تاریخچه…

Details

ماده 883 قانون مدنی / ماده ۸۸۳ قانون مدنی

متن ماده 883 قانون مدنی ماده 883 – هر گاه پدر بعد از لعان رجوع کند پسر از او ارث می‌برد لیکن از ارحام پدر و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی‌برند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 882 قانون مدنی / ماده ۸۸۲ قانون مدنی

متن ماده 882 قانون مدنی ماده 882 – بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی‌برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی‌برد‌لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می‌برند.…

Details

ماده 881 قانون مدنی / ماده ۸۸۱ قانون مدنی

متن ماده 881 قانون مدنی “ماده 881 – در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود.(اصلاحی 1361و1370) ماده 881 مکرر – کافر از مسلم ارث نمی‌برد و اگر در بین ورثه متوفای کافری مسلم باشد وراث کافر ارث نمی‌برند اگرچه از لحاظ طبقه و…

Details

ماده 880 قانون مدنی / ماده ۸۸۰ قانون مدنی

متن ماده 880 قانون مدنی ماده 880 – قتل از موانع ارث است بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می‌شود اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا‌بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر …

Details

ماده 879 قانون مدنی / ماده ۸۷۹ قانون مدنی

متن ماده 879 قانون مدنی ماده 879 – اگر بین وارث غایب مفقودالاثری باشد سهم او کنار گذارده می‌شود تا حال او معلوم شود در صورتی که محقق گردد قبل از مورث مرده‌است حصه او به سایر وراث بر می‌گردد و الا به خود او یا به ورثه او می‌رسد.(رج مواد120و103و1019و1020ق.ا.ح ) تاریخچه قانون مدنی…

Details

ماده 878 قانون مدنی / ماده ۸۷۸ قانون مدنی

متن ماده 878 قانون مدنی ماده 878 – هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل وراثت متولد شود مانع از ارث تمام یا بعضی از وراث دیگر می‌گردد تقسیم ارث به‌عمل نمی‌آید تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها…

Details

ماده 877 قانون مدنی / ماده ۸۷۷ قانون مدنی

متن ماده 877 قانون مدنی ماده 877 – در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.(رج مواد1160و1159و1158ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و…

Details