معنی حقوقی اراضی کشت موقت و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی کشت موقت و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی کشت موقت در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال 1359 در سراسر کشور و تا پایان سال 1363 در مناطق کردنشین به…

Details

معنی حقوقی اراضی‌ شهری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی‌ شهری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی‌ شهری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی شهری ‌زمین‌هایی است‌که در‌محدوده قانونی و‌حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده 2 از قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366) اراضی شهری: اراضی شهری زمین‌هایی است که در محدوده…

Details

معنی حقوقی اراضی ساحلی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی ساحلی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی ساحلی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین‌هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی…

Details

معنی حقوقی اراضی دولتی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی دولتی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی دولتی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از: الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم…

Details

معنی حقوقی اراضی دایر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی دایر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی دایر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش…

Details

معنی حقوقی اراضی خالصه و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی خالصه و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی خالصه در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده 1 اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین‌های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و…

Details

معنی حقوقی اراضی جنگلی و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی جنگلی و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی جنگلی در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که به صورت‌های زیر باشد: 1- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک…

Details

معنی حقوقی اراضی بایر شهری و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی بایر شهری و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی بایر شهری در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : اراضی بایر شهری زمین‌هایی است‌که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده 4…

Details

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی بایر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعتراض و عدم بهره‌برداری برای مدت 5 سال متوالی بدون عذر موجه متروک مانده یا بماند. (بند د ماده 1 از قانون…

Details

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در حقوق موضوعه / ترمینولوژی حقوقی

معنی حقوقی اراضی بایر و تعریف آن در ترمینولوژی حقوق   کلمه اراضی بایر در قوانین کشور به شکل ذیل تعریف شده است : زمین‌هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت 5 سال متوالی متروک مانده یا بماند. (بند 3 ماده 1 از آیین‌نامه اجرایی…

Details