ماده 874 قانون مدنی / ماده ۸۷۴ قانون مدنی

متن ماده 874 قانون مدنی “ماده 874 – اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد فقط آن که‌تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می‌برد. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه…

Details

ماده 873 قانون مدنی / ماده ۸۷۳ قانون مدنی

متن ماده 873 قانون مدنی ماده 873 -اگر تاریخ فوت اشخاصی که ازیکدیگر ارث می‌برند مجهول وتقدم و تأخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث‌نمی‌برند مگرآن که موت به سبب غرق یا هدم واقع شودکه در این صورت ازیکدیگر ارث می‌برند.(رج ماده1024ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث…

Details

ماده 872 قانون مدنی / ماده ۸۷۲ قانون مدنی

متن ماده 872 قانون مدنی ماده 872 – اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی‌شود مگر بعد از ثبوت فوت او یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.(رج مواد1016و1022ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و…

Details

ماده 871 قانون مدنی / ماده ۸۷۱ قانون مدنی

متن ماده 871 قانون مدنی ماده 871 – هر گاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن‌را بر هم زنند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details

ماده 870 قانون مدنی / ماده ۸۷۰ قانون مدنی

متن ماده 870 قانون مدنی ‌ماده 870 – حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.(رج ماده869ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت …

Details

ماده 869 قانون مدنی / ماده ۸۶۹ قانون مدنی

متن ماده 869 قانون مدنی “ماده 869 – حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود از قرار ذیل است:  1- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است.  2- دیون و واجبات مالی متوفی.  3- وصایای…

Details

ماده 868 قانون مدنی / ماده ۸۶۸ قانون مدنی

متن ماده 868 قانون مدنی ماده 868 – مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 867 قانون مدنی / ماده ۸۶۷ قانون مدنی

متن ماده 867 قانون مدنی ماده 867 – ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 866 قانون مدنی / ماده ۸۶۶ قانون مدنی

متن ماده 866 قانون مدنی “ماده 866 – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.(رج مواد327به بعد ق.ا.ح) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 865 قانون مدنی / ماده ۸۶۵ قانون مدنی

متن ماده 865 قانون مدنی ماده 865 – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details