ماده 867 قانون مدنی / ماده ۸۶۷ قانون مدنی

متن ماده 867 قانون مدنی ماده 867 – ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و…

Details

ماده 866 قانون مدنی / ماده ۸۶۶ قانون مدنی

متن ماده 866 قانون مدنی “ماده 866 – در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.(رج مواد327به بعد ق.ا.ح) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 865 قانون مدنی / ماده ۸۶۵ قانون مدنی

متن ماده 865 قانون مدنی ماده 865 – اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد‌که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می‌برد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت…

Details

ماده 864 قانون مدنی / ماده ۸۶۴ قانون مدنی

متن ماده 864 قانون مدنی ماده 864 – از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 863 قانون مدنی / ماده ۸۶۳ قانون مدنی

متن ماده 863 قانون مدنی ‌ماده 863 – وارثین طبقه بعد وقتی ارث می‌برند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.(رج مواد928و916ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و…

Details

ماده 862 قانون مدنی / ماده ۸۶۲ قانون مدنی

متن ماده 862 قانون مدنی “ماده 862 – اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه‌اند: 1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد. 2-اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها. 3- اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم…

Details

ماده 861 قانون مدنی / ماده ۸۶۱ قانون مدنی

متن ماده 861 قانون مدنی “ماده 861 – موجب ارث دو امر است: ‌نسب و سبب.” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد.…

Details

ماده 860 قانون مدنی / ماده ۸۶۰ قانون مدنی

متن ماده 860 قانون مدنی “ماده 860 – غیر از پدر و جد پدری کس دیگر حق ندارد بر صغیر وصی معین کند.(رج مواد1188و1189ق.م ) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال…

Details

ماده 859 قانون مدنی / ماده ۸۵۹ قانون مدنی

متن ماده 859 قانون مدنی ماده 859 – وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند و الا ضامن و منعزل است.(رج ماده1191ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی…

Details

ماده 858 قانون مدنی / ماده ۸۵۸ قانون مدنی

متن ماده 858 قانون مدنی ماده 858 – وصی نسبت به اموالی که بر حسب وصیت در ید او می‌باشد حکم امین را دارد و ضامن نمی‌شود مگر در صورت تعدی یا تفریط.(رج ماده631ق.م ) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل…

Details