ماده 1051 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۱ قانون مدنی

متن ماده 1051 قانون مدنی ماده 1051 – حکم مذکور در ماده فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع‌شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود. تاریخچه قانون مدنی “قانون…

Details

ماده 1050 قانون مدنی / ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی

متن ماده 1050 قانون مدنی ماده 1050 – هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق و یا در عده وفات است با علم به عده‌و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص…

Details

ماده 1049 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی

متن ماده 1049 قانون مدنی ماده 1049 – هیچ کس نمی‌تواند دختر برادرزن و یا دختر خواهرزن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 1048 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی

متن ماده 1048 قانون مدنی ماده 1048 – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگرچه به عقد منقطع باشد. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری…

Details

ماده 1047 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۷ قانون مدنی

متن ماده 1047 قانون مدنی “ماده 1047 – نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه مصاهره ممنوع دائمی است: 1- بین مرد و مادر و جدات زن از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی. 2- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا…

Details

ماده 1046 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۶ قانون مدنی

متن ماده 1046 قانون مدنی “ماده 1046 – قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که: ‌اولاً – شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد. ‌ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد. ‌ثالثاً – طفل لااقل یک شبانه روز و یا پانزده دفعه متوالی شیر…

Details

ماده 1045 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی

متن ماده 1045 قانون مدنی “ماده 1045 – نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگرچه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد: 1-  نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قدر که بالا برود. 2- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود. 3- نکاح با برادر و خواهر و…

Details

ماده 1044 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی

متن ماده 1044 قانون مدنی “ماده 1044 – در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد،‌وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. ‌تبصره – ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه…

Details

ماده 1043 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی

متن ماده 1043 قانون مدنی مماده 1043 – نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدر او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از‌دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد…

Details

ماده 1042 قانون مدنی / ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی

متن ماده 1042 قانون مدنی ماده 1042 – حذف شد.(اصلاحی 1361) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و دارایی و مقررات بازرگانی و بحری و هواپیمایی… می باشد. قانون مدنی ایران تا ۹۵۵…

Details