ماده 1001 قانون مدنی / ماده ۱۰۰۱ قانون مدنی

متن ماده 1001 قانون مدنی “ماده 1001 – مأمورین قنسولی ایران در خارجه باید نسبت به ایرانیان مقیم حوزه مأموریت خود وظایفی را که به موجب قوانین و نظامات جاریه به‌عهده دوایر سجل احوال مقرر است انجام دهند. ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح…

Details

ماده 1000 قانون مدنی / ماده ۱۰۰۰ قانون مدنی

متن ماده 1000 قانون مدنی ماده 1000 – سایر مطالب راجع به سجل احوال به موجب قوانین و نظامنامه‌های مخصوصه مقرر است.(رج قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه 55و آیین نامه اجرایی آن) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت …

Details

ماده 999 قانون مدنی / ماده ۹۹۹ قانون مدنی

متن ماده 999 قانون مدنی ماده 999 – سند ولادت اشخاصی که ولادت آنها در مدت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده است سند رسمی محسوب خواهد بود. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details

ماده 998 قانون مدنی / ماده ۹۹۸ قانون مدنی

متن ماده 998 قانون مدنی ماده 998 – هر کس که اسم خانوادگی او را دیگری بدون حق اتخاذ کرده باشد می‌تواند اقامه دعوی کرده و در حدود قوانین مربوطه تغییر نام‌خانوادگی غاصب را بخواهد.‌اگر کسی نام خانوادگی خود را که در دفاتر سجل احوال ثبت کرده است مطابق مقررات مربوطه به این امر تغییر…

Details

ماده 997 قانون مدنی / ماده ۹۹۷ قانون مدنی

متن ماده 997 قانون مدنی ماده 997 – هر کس باید دارای نام خانوادگی باشد. ‌اتخاذ نامهای مخصوصی که به موجب نظامنامه اداره سجل احوال معین می‌شود ممنوع است.(رج مواد 40 به بعد قانون ثبت احوال) تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و…

Details

ماده 996 قانون مدنی / ماده ۹۹۶ قانون مدنی

متن ماده 996 قانون مدنی ماده 996 – اگر عدم صحت مطالبی که به دایره سجل احوال اظهار شده است در محکمه ثابت گردد یا هویت کسی که در دفتر سجل احوال به عنوان‌مجهول‌الهویه قید شده است معین شود و یا حکم فوت فرضی غایب ابطال گردد مراتب باید در دفاتر مربوطه سجل احوال قید…

Details

ماده 995 قانون مدنی / ماده ۹۹۵ قانون مدنی

متن ماده 995 قانون مدنی ماده 995 – تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است ممکن نیست مگر به موجب حکم محکمه. تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت و مباحث اموال و…

Details

ماده 994 قانون مدنی / ماده ۹۹۴ قانون مدنی

متن ماده 994 قانون مدنی ماده 994 – حکم فوت فرضی غایب که بر طبق مقررات کتاب پنجم از جلد دوم این قانون صادر می‌شود باید در دفتر سجل احوال ثبت شود.(رج ماده 30 قانون ثبت احوال و مواد 1017 به بعد ق.م و مواد 153 به بعد ق.ا.ح – رای وحدت رویه 512-34/67 -67/8/2…

Details

ماده 993 قانون مدنی / ماده ۹۹۳ قانون مدنی

متن ماده 993 قانون مدنی “ماده 993 – امور ذیل باید در ظرف مدت و به طریقی که به موجب قوانین یا نظامات مخصوصه مقرر است به دائره سجل احوال اطلاع داده شود:(رج مواد 12 تا 34 قانون ثبت احوال) 1- ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم تاریخ…

Details

ماده 992 قانون مدنی / ماده ۹۹۲ قانون مدنی

متن ماده 992 قانون مدنی “ماده 992 – سجل احوال هر کس به موجب دفاتری که برای این امر مقرر است معین می‌شود.(رج ماده 10 قانون ثبت احوال) ” تاریخچه قانون مدنی “قانون مدنی مقررات مختلف شامل مباحث اسم اقامتگاه احوال شخصیه اهلیت حجر  قیمومت نکاح طلاق رجوع و بذل مدت  قرابت  نفقه حضانت و ولایت…

Details